17
SEP 2018
09:30-12:30
Livestream sa konal v minulosti / Livestream was held in the past
Akcia MŠVVaŠ SR, ESA-ECS-Training-Slovakia
Training Course on Earth Observation programme, Zodp. Rovňanová, Putalová
Zdieľať

Verejne videozáznamy v archíve súviace s vysielaním podujatia:

V prípade ak budú zverejnené videozáznamy zo živého vysielania nájdete ich na tomto mieste
Živé vysielania sú zabezpečované spoločným pracoviskom PCM NTI CVTI SR a UVP TECHNICOM